Triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử cho các đơn vị bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

*Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Ngày 21/06/2019 tại văn phòng Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng Không (VNI) đã diễn ra Lễ Ký hợp đồng cung cấp giải pháp phát hành Hóa đơn điện tử số 2106/HĐDV-NDTV-VNI giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ Điện tử NDTV (NDTV Esolution) và Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng Không với gói cước phát hành 1.000.000 hóa đơn/ năm. Đại diện hai bên gồm có:

  • Phía VNI: Ông Trần Trọng Dũng – Tổng Giám đốc
  • Phía NDTV Esolution): Ông Nguyễn Thanh Hải- Tổng Giám đốc.

Dịch vụ NDTV Esolution)cung cấp cho phía VNI gồm:

  • Gói cước phát hành 1.000.000 hóa đơn/ năm.
  • Chứng thư số cho các đơn vị và Phần mềm ký số tập trung.

Đây là bước đanh dấu hợp tác chiến lược giữa hai bên về cung cấp dịch vụ CNTT.

*Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngày 28/08/2019 tại văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) đã diễn ra Lễ Ký hợp đồng cung cấp giải pháp phát hành Hóa đơn điện tử giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ Điện tử NDTV (NDTV Esolution)) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) với gói cước phát hành 500.000 hóa đơn/ năm. Đại diện hai bên gồm có:

  • Phía VNI: Ông Nghiên Xuân Thái – Phó Tổng Giám đốc
  • Phía NDTV Esolution): Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc

Đây là bước đánh dấu hợp tác chiến lược giữa hai bên về cung cấp dịch vụ CNTT.