HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – KÝ SỐ TẬP TRUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CNTT

Bắt nhịp cùng xu thế xã hội hóa các dịch vụ Công nghệ thông tin của ngành Tài chính, NDTV Group đã thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ điện tử NDTV (NDTVEsolution) để triển khai cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin gồm:
– Hóa đơn điện tử NDTV-Invoice với vai trò là “Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử” tuân theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về việc “QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ”.

– Phần mềm ký số tập trung là một trong những sản phẩm của NDTV Esolution tuân theo qui định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP về việc “Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

– Bên cạnh đó chúng tôi còn thực hiện tư vấn, tổ chức thực hiện các dự án số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc vận hành doanh nghiệp.

Chi tiết các dịch vụ vui lòng xem tại : NDTV Esolution