SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Các công ty thành viên NDTV Group

  1. Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Truyền hình NDTV (NDTV Media)
  2. Công ty Cổ phần Giải pháp Chứng từ Điện tử NDTV (NDTV Esolution)
  3. Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng NDTV (NDTV Architecture)
  4. Công ty Cổ phần NDTV (NDTV Invest)
  5. Công ty Cổ phần ACE INVEST Việt Nam
  6. Công ty Luật TNHH AMP Legal
  7. Công ty Cổ phần Truyền thông Đối ngoại Việt Nam (VRI)