Dự án truyền hình đối ngoại

Theo tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”, toàn dân cần được tuyên truyền sâu rộng cũng như chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Kênh Truyền hình Đối ngoại là dự án trực thuộc báo Thế Giới và Việt Nam, NDTV Media là đơn vị phối hợp sản xuất nội dung.

Đây là dự án truyền thông dùng hình ảnh với các nội dung chất lượng, hấp dẫn, trung thực bám sát, song hành cùng phiên bản báo in và báo điện tử. Chương trình này có mục đích cung cấp thông tin kịp thời về công tác thông tin đối ngoại trong nước và trên toàn thế giới, cung cấp thông tin về các hoạt động và mô hình phát triển các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế.
Đây cũng là cơ hội để phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, phối hợp hoạt động của ngành ngoại giao đối các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, đẩy mạnh việc quảng bá những nét đẹp truyền thống, những thế mạnh, tiềm năng phát triển,….từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của ngoại giao nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung.